PRIVĀTUMA POLITIKA

 

UAB Daitrada, reģistrācijas nr. 179478774, adrese Tvenkinio Str. 6. Mažonai ciems, Tauragė rajons (turpmāk tekstā – uzņēmums), šī Konfidencialitātes politika informē par jūsu personas datu apstrādi, ko veic Uzņēmums kā Jūsu Datu pārvaldītājs, t.i., informē kā jūsu personas dati tiek vākti un apstrādāti, cik ilgi tie tiek uzglabāti, kam tie tiek atklāti, Jūsu tiesības un, kur varat pieteikties, lai tās izmantotu, vai citus ar personas datu apstrādi saistītus jautājums.

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas savienības Vispārējo datu aizsardzības regulu (EU) 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un tiesību aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

 

UAB DAITRADA PERSONAS DATU APSTRĀDE

 

Šajā konfidencialitātes politikā izmantotie termini ir definēti Lietuvas republikas likumā par Eiropas Vispārējo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

Lai nodrošinātu pārredzamību un atbildību par personas datiem, informējam, ka uzņēmums apstrādā personas datus balstoties uz šādiem pamatojumiem:

 1. Pārvaldīt tirdzniecību, nosrošināt pakalpojumus, slēgt un izpildīt līgumus, pārvaldīt klientu un uzņēmuma darbinieku datubāzes;
 2. Personas datu pārvalde ar klienta vai darbinieka atļauju;
 3. UAB Daitrada likumīgajām interesēm, ja klienta vai darbinieka privātās intereses nav pārākas;
 4. citiem ar iekšējo administrāciju saistītiem mērķiem, piemēram, apstrādājot UAB Daitrada darbinieku datus;
 5. Izvērtējot sūdzību pieteikumus.

 

UAB DAITRADA APKOPOTIE DATI

 

Uzņēmums apkopo un apstrādā sekojošus personas datus:

 1. Personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
 2. Kontaktinformācija: adrese (dzīvesvietas adrese), e-pasts, telefona numurs.
 3. Līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamie dati: ģimenes stāvoklis, bērnu dzimšanas apliecību kopijas, izziņa par sociālās apdrošināšanas iemaksām, pases/ID kartes kopijas, bankas konta numurs vai cita nepieciešamā informācija, izņemot informācija par personas sodāmību vai citiem noziedzīgajiem nodarījumiem, un citām īpašajām personas datu kategorijām (Regulas 9. Pants).
 4. Lai aizsargātu Jūsu un Uzņēmuma aktīvus (tiek veikta video novērošana). Uzņēmuma video novērošanas iekārtas var uzņemt video materiālu, kad Jūs vai cits Datu subjekts ierodas video novērošanas teritorijā.
 5. Citi dati, kas tiek apkopoti pēc Jūsu piekrišanas un tiek pamatoti brīdī, kad tiek pieprasīta Jūsu piekrišana.

 

PERSONAS DATU IEVĀKŠANAS PAMATOJUMS

 

Uzņēmumam ir atļauta personas datu ievākšana balstoties uz likumisku apstrādi, kas ir noteikta normatīvajos aktos. Uzņēmums apkopo personas datus, lai izpildītu līguma nosacījumus un juridiskās prasības. Turklāt Uzņēmums var apstrādāt Jūsu personas datus saskaņā ar juridiskajām prasībām (ievērojot normatīvo aktu prasības, kā arī sniegt atbildes uz valsts vai pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem u.c.), vai citu likumīgu pamatojumu ievērojot normatīvos aktus. Citiem mērķiem, kuriem Uzņēmums ir tiesīgs apstrādāt Datu subjekta personas datus, kad Datu subjekts ir izteicis viņa/viņas piekrišanu datu apstrādei, pamatojoties uz Uzņēmuma likumīgajām interesēm vai arī, ja Uzņēmumam ir saistoši normatīvie akti.

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS ILGUMS

Personas dati, kurus ir ievācis uzņēmums tiek uzglabāti drukātu dokumentu formātā un/vai uzņēmuma informācijas sistēmās digitālā formātā. Personas dati netiek apstrādāti ilgāk kā nepieciešams, vai arī ne ilgāk kā to nosakāt Jūs un/vai likums. Saistībā ar pieprasījumiem vai likumiskām darbībām, kas var rasties pēc līgumattiecību beigām, uzņēmums turpina uzglabāt Jūsu datus līdz beidzas datu uzglabāšanas termiņš.

 

PERSONAS DATU ATKLĀŠANA

 

Uzņēmums apņemas ievērot konfidencialitātes prasības attiecībā uz Datu subjektu. Personas dati var tikt izpausti trešajām personām tikai, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanai un izpildei Datu subjekta labā vai citiem likumiskiem iemesliem.

Uzņēmums var nodot personas datus pakalpojuma sniedzējam (turpmāk tekstā – apstrādātājs), kas uzņēmumam nodrošina un apstrādā personas datus. Uzņēmuma datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar instrukciju, ko sniedzis Uzņēmums un tikai darbībām, kas saistītas ar līguma izpildi. Uzņēmums izmanto tikai tos datu apstrādātājus, kas pārliecinoši apstiprina, ka tiek īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai datu apstrāde būtu saskaņā ar Regulas prasībām un Datu subjekta tiesības ir aizsargātas.

Datu apstrādātāji, kuriem uzņēmums nodod personas datus vai ļauj piekļuvi personas datiem, var būt bāzēta arī ārpus Lietuvas republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Datu nodošana šādiem datu apstrādātājiem ir pieļaujama tikai tad, ja to atļauj likums un ir veiktas visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.

Uzņēmums var arī sniegt Jūsu datus pamatojoties uz tiesas vai kādas citas publiskas iestādes pieprasījumu, apmērā kāds tas nepieciešams.

 

JŪSU TIESĪBAS

 

Vērsties pie Uzņēmuma ar pieprasījumu iegūt informāciju par to vai Jūsu personas dati tiek apstrādāti. Ja dati tiek apstrādāti, Jums ir tiesības iegūt informāciju par personas datiem, kas tiek apstrādāti. (tiesības personas datu pieejai);

Vērsties pie Uzņēmuma, lai pieprasītu personas datu labošanu un/vai apturēt šādu personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, ja tiek konstatēts, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi. (tiesības pieprasīt personas datu labošanu)

Vērstie pie Uzņēmums ar pieprasījumu dzēst personas datus, kuru apstrādei tika dota piekrišana, ja Jūs atceļat attiecīgo piekrišanu. Šīs tiesības neattiecas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti balstoties uz citu likumisku pamatojumu, t.i. īstenojot pasākumu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem (tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu);

Vērsties pie uzņēmuma ar lūgumu ierobežot (apturēt) personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, kur, piemēram, ir pieprasīts veikt personas datu labojumu (kamēr personas datu pareizība tiek labota un/vai pārbaudīta), vai tiek konstatēts, ka personas dati tiek apstrādāti nelegāli un Jūs nepiekrītat datu dzēšanai, vai ir radušās domastarpības par personas datu apstrādi (kamēr tiek izvērtēts vai Uzņēmuma likumiskās intereses ir pārrākas), un tā tālāk (tiesības ierobežot personas datu apstrādi);

Vērsties pie Uzņēmuma ar lūgumu pārsūtīt apstrādātos personas datus balstoties uz Jūsu piekrišanu vai līgumu/likumu – Jums ir tiesības pieprasīt, lai Uzņēmumam nodotie personas dati, kas tiek apstrādāti ar automātizētiem līdzekļiem, tiktu pārsūtīti Jums un/vai citam pārvaldītājam, sistemātiskā, bieži izmantotā datorlasāmā formātā (tiesības pieprasīt datu pārsūtīšanu);

Vērsties pie Uzņēmuma un izteikt iebildumus par personas datu apstrādi, ja datu apstrāde notiek pamatojoties uz likumigām interesēm (tiesības izteikt iebildumus);

Jebkurā brīdī atsaukt piekrišanas, kas sniegtas Uzņēmumam.

 

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

 

Konkrētos laika posmos, Uzņēmums pārskata konfidencialitātes politiku. Ja Uzņēmums veic būtiskas izmaiņas šajā politikā, uzņēmums Jūs informēs pa e-pastu vai pa pastu.

 

Attiecībā uz Jūsu tiesību izpildīšanu

 

 1. Personīgi vai caur starpnieku iesniedzot rakstisku pieprasījumu uz e-pasta adresi: daitrada.taurage@gmail.com
 2. Personīgi vai caur starpnieku iesniedzot rakstisku pieprasījumu sūtot vēstuli pa pastu/ierodoties personīgi Tvenkinio Str. 6, Mažonai ciemats, Tauragė rajons.
 3. Iesniedzot mutisku pieprasījumu zvanot +370 616 56580

Gadījumā, ja nav iespējams rast abpusēji apmierinošu problēmas risinājumu, Jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā (www.ada.lt), kas ir atbildīgs par personas datu aizsardzības tiesību aktu uzraudzību un kontroli.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

1.Vispārīgie noteikumi

1.1 Personas datu apstrādes noteikumi (turomāk tekstā – Noteikumi) regulē UAB Daitrada, reģistracijas Nr. 179478774, adrese Tvenkinio Str. 6, Mažonų ciemats, Tauragė rajons, (turpmāk tekstā – Datu pārvaldītājs vai Uzņēmums), un tā darbinieku darbības personas datu apstrādē izmantojot automatizētos vai neautomatizētos rīkus Uzņēmumā uzstādīto personas datu apstrādei, kā arī nosaka pasākumus personas datu aizsardzības rīku ieviešanai un citus ar personas datu apstrādi saistītus jautājumus;

1.2 Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārējo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679, Lietuvas republikas likumu „Par personas datu tiesisko aizsardzību”, Lietuvas Republikas likumu „Par elektronisko saziņu”, citu kontrolējošo iestāžu normatīvo aktu prasības un ņemot vērā Uzņēmuma privātuma politiku personas datu apstrādē.

1.3 Datu subjekts ir fiziska persona, kas plāno stāties vai ir stājies darījuma attiecības ar Datu pārvaldītāju vai arī darījuma attiecības ir beigušās, bet Datu pārvaldītājs apstrādā Datu subjekta datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai arī Datu pārvaldītājs nav uzsācis darījuma attiecības ar Datu subjektu pēc paša iniciatīvas, bet apstrādā viņa/viņas personas datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā – Datu subjekts);

1.4 Datu pārvaldītājs ievēro Datu subjekta konfidencialitāti. Šie noteikumi izskaidro Uzņēmumā pieņemto konfidencialitātes politiku. Tie izskaidro kā Datu subjekta personas dati tiek vākti un izmantoti, un kādas ir Datu subjekta tiesības;

1.5 Šie noteikumi ir jāievēro visiem Uzņēmuma darbiniekiem, kuri nodarbojas ar personas datu apstrādi, un arī tiem darbiniekiem, kas tiek ar tiem iepazīstināti strādājot Uzņēmumā, un citām personām, kas sniedz līgumpakalpojumus saistītus ar datu apstrādi;

1.6 Uzņēmums apkopo personas datus noteiktiem mērķiem (mērķa princips);

1.7 Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti likumīgā, godīgā un pārredzamā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips);

1.8 Datu subjekta personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstošiem un tikai tādiem, kas nepieciešami, lai sasniegtu tiem paredzēto mēŗķi (datu apjoma samazināšanas princips);

1.9 Personas datiem jābūt pareiziem un, kad nepieciešams, atjaunotiem. Ir jāveic visas nepieciešamās darbības, lai Personas dati, kuri nav pareizi, saskaņā ar mērķi, kuram tie tiek apstrādāti, tiek nekavējoties izdzēsti vai izlaboti (pareizības princips);

1.10 Datu subjekta personas dati netiek uzglabāti ilgāk kā tas nepieciešams apstrādei un tiesību aktiem (uzglabāšanas laika samazināšanas princips);

1.11 Datu subjekta personīgos datus jāapstrādā tādā veidā, lai nodrošinātu pienācīgu Datu subjekta personas datu drošību, veicot attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi un netīšu nozaudēšanu, iznīcību vai bojāšanu. Datu pārvaldītājs neizpauž Datu subjekta personas informāciju trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to paredz likums vai arī Datu pārvaldītājam ir pienākums/dota piekrišana to darīt saskaņā ar Datu subjektu (godīguma un konfidencialitātes princips);

1.12 Šie noteikumi attiecas uz attiecibām starp Datu pārvaldītāju un Datu subjektu, kuri izmanto, ir izmantojuši, ir pauduši nodomu izmantot vai citādi ir saistīti ar uzņēmumu un ar precēm un pakalpojumiem, ko tas pārdod, ieskaitot attiecības ar Datu subjektu, kas izveidojušās pirms šo noteikumu stāšanās spēkā un Uzņēmuma privātuma politiku.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDE

2.1 Uzņēmums apstrādā personas datus balstoties uz tālāk minētiem pamatojumiem un mērķiem:

1. Tirdzniecības pārvaldība, pakalpojuma nodrošināšana, līgumu noslēgšana un izpilde, klientu un darbinieku datubāzes pārvaldība;

2. Personas datu apstrāde ar klienta vai darbinieka sniegtu atļauju;

3. UAB Daitrada likumiskām interesēm, ja klienta vai darbinieka privātās intereses nav svarīgākas;

citiem ar iekšējo administrāciju saistītiem mērķiem, piemēram, apstrādājot UAB Daitrada darbinieku datus;

4. Izvērtējot pieprasījumus/sūdzības.

2.2 Uzņēmums apkopo sekojošus personas datus:

1. Personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;

2. Kontaktinformācija: adrese (dzīvesvietas adrese), e-pasts, telefona numurs.

3. Līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamie dati: ģimenes stāvoklis, bērnu dzimšanas apliecību kopijas, izziņa par sociālās apdrošināšanas iemaksām, pases/ID kartes kopijas, bankas konta numurs vai cita nepieciešamā informācija, izņemot informācija par personas sodāmību vai citiem noziedzīgajiem nodarījumiem, un citām īpašajām personas datu kategorijām (regulas 9. Pants).

4. Video materiālu, akd persona ierodas teritorijā, kurā uzstādīta video novērošana.

5. Citi dati, kas tiek apkopoti pēc Jūsu piekrišanas un tiek pamatoti brīdī, kad tiek pieprasīta Jūsu piekrišana.

2.3 Uzņēmums apkopo personas datus likumā noteiktā kārtībā. Personas dati var tikt ieguti tiešā ceļā no Datu subjekta, no aktivitātēm, ko Datu subjekts veic pakalpojumu izmantošanas gaitā un no citiem ārējiem resursiem, piemēram, valsts un privātpersonu reģistriem un citām trešajām personām.

2.4 Uzņēmuma darbiniekiem ir tiesības ievākt, apstrādāt, pārsūtīt, uzglabāt, dzēst vai citādi izmantot personas datus, veicot savus tiešos pienākumus, kuri tiek veikti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

2.5 Uzņēmuma darbiniekiem ir aizliegts patvaļīgi ievākt, pārsūtīt, uzglabāt, dzēst vai citādi apstrādāt un izmantot personas datus personīgiem, ar darbu nesaistītiem mērķiem.

3. PERSONAS DATU ATKLĀŠANA UN APKOPOŠANA

3.1 Datu kontrolieris var nodrošināt piekļuvi apstrādātajiem personas datiem, lai trešās personas, kas Uzņēmumam nodrošina datu apstrādes pakalpojumu, sasniegtu noteiktus un likumīgus mērķus. Uzņēmums izmanto tikai tos datu apstrādātājus, kas pārliecinoši apstiprina, ka tiek īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai datu apstrāde būtu saskaņā ar regulas prasībām un datu subjekta tiesības ir aizsargātas. Uzņēmums var arī sniegt Jūsu datus, pamatojoties uz tiesas, vai kādas citas publiskas iestādes pieprasījumu, apmērā kāds tas nepieciešams.

3.2 Personas dati arī var tikt iegūti no publiskiem reģistriem preču pārdošanai, pakalpojuma nodrošināšanai vai parādu pārvaldīšanai.

3.3 Dati tiek nosūtīti datu apstrādātājiem un saņēmējiem, ja tiesības un/vai pienākums to darīt ir noteikts normatīvajos aktos.

3.4 Ja personas dati netiek sniegti datu subjektam, neautomatizēta datu izsniegšana ir jāsaskaņo ar Uzņēmuma direktoru, ja vien dati netiek sniegti uzraudzības iestādei.

4. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANA

4.1 Uzņēmums uzglabā personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams apstrādei vai ne ilgāk, kā to pieprasa Datu subjekts un/vai paredz likums.

4.2 Uzņēmuma darbinieki, kuri ir atbildīgi par datu apstrādi, lai pasargātu no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas, kā arī jebkuras neautorizētas personas datu apstrādes, glabā dokumentus un datu failus kārtīgā un drošā veidā un izvairās no nevajadzīgas kopēšanas. Kopijas, ar personas datu saturošu informāciju, jāiznīcina veidā, lai tie nevarētu tikt pārstrādāti un to saturs atpazīts. Personu dokumentu kopijas var tikt uzglabātas arī digitāli.

4.3 Beidzoties noteikumos norādītajiem termiņiem, personas dati, kuri ir uzglabāti digitālā formātā, ir jāiznīcina Uzņēmuma atbildīgajiem darbiniekiem veicot konkrētas darbības. Personas dati, kuri tiek uzglabāti fiziskā formātā (piemēŗam, dokumenti, kuri satur personas datus), Uzņēmuma darbinieks iznīcina izmantojot tehniskos līdzekļus (piemēram, dokumentu smalcinātajus). Iznīcināšana notiek tik ilgi, kamēr nav iespējams atjaunot iznīcinātos personas datus.

5. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

5.1 Tiesības, kas normatīvajos aktos tiek garantētas datu subjektam attiecībā uz datu apstrādi ietver:

1. Pieprasīt labot Datu subjekta datus, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;

2. Atteikt apstrādāt Datu subjekta datus ja datu apstrādes pamatojums nav likumiski pamatots;

3. Pieprasīt dzēst Datu subjekta datus, kuri tiek apstrādāti tikai ar subjekta piekrišanu, ja Datu subjekts atsauc attiecīgo piekrišanu. Šīs tiesības neattiecas, ja dati, kuriem pieprasīta dzēšana, tiek apstrādāti balstoties uz citu likumisko pamatu, piemēram, apstrādei, kas nepieciešama līguma izpildei vai saistību un tiesību izpildei saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem;

4. Ierobežot Datu subjekta datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram, attiecībā uz periodu, kurā 5. Uzņēmums izvērtēs vai Datu subjektam ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu;

6. Iegūt informāciju par to vai Uzņēmums apstrādā Datu subjekta datus, ja tā ir, iegūt piekļuvi tiem;

7. Iegūt Datu subjekta sniegtos Personas datus, kuri tiek apstrādāti ar subjekta piekrišanu vai likumiskā kārtībā, rakstiskā vai kopīgi lietotā digitālā formātā un, ar Datu subjekta pieprasījumu, pārsūtīt šos datus citam Datu pārvaldītajam (datu pārnesamība);

8. Atsaukt Datu subjekta doto piekrišanu datu apstrādei;

9. Nepiekrist pilnībā automātizētai lēmumu pieņemšanai, ja notiek šāda lēmuma pieņemšana un tai ir juridiskas sekas vai līdzīga būtiska ietekme uz Datu subjektu. Šādas tiesības nepiemēro, kad šāda lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Datu subjektu, to atļauj piemērojamie tiesību akti vai arī Datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu;

10. Iesniegt sūdzību par Datu pārvaldītāja darbībām (bezdarbību) Valsts datu aizsardzības inspekcijā 3 mēnešu laikā no atbildes saņemšanas brīža no datu Datu pārvaldītāja, vai arī 3 mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies Datu pārvaldītāja atbildes sniegšanas termiņš Datu subjektam (t.i. pēc 30 kalendārajām dienām, kad Datu subjekts veica pieprasījumu). Datu subjekts var iesniegt sudzību vai pieprasījumu rakstot uz e-pasta adresi daitrada.taurage@gmail.com

11. Uzņēmums koriģē, labo un atjauno personas datus pēc tās personas iniciatīvas, kuras dati tiek apstrādāti. Uzņēmuma darbinieki drīkst labot Datu subjekta datus tikai tad, ja datos, ko ir iesniedzis Datu subjekts, tiek konstatētas gramatikas kļūdas.

12. Datu pārvaldītājam ir tiesības pamatoti atteikt atļaut Datu subjektam izmantot savas tiesības vai arī ieturēt saprātīgu komisijas maksu, saskaņā ar Regulas 12. Panta 5. Punktu.

6. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

6.1 Datu pārvaldītāja īstenotie drošības pasākumi atbilst drošības līmenim, kas ir līdzvērtīgs ar datu nozimīgumu, ko pārvalda Datu pārvaldītajs un ar datu apstrādi saistītajiem riskiem.

6.2 Uzņēmums nodrošina aparatūras un programmatūras aizsardzību (informāciju sistēmas un datubāžu administrēšanu, darba staciju uzturēšanu, operētājsistēmu aizsardzību, aizsardzību pret datorvīrusiem u.c.);

6.3 Datu pārvaldītajs nodrošina administratīvos drošības pasākumus (dokumentu un datoru datu un to arhīvu drošu pārvaldību u.c.);

6.4 Datu pārvaldītājs apņemas neizpaust tā rīcībā esošo Datu subjekta personas informāciju trešajām personām, izņemot uzņēmuma darbiniekus, vai ja to pieprasa normatīvie akti vai pēc Datu subjekta rakstiskas piekrišanas;

6.5 Datu pārvaldītaja darbiniekiem jāievēro konfidencialitātes princips un jebkura informācija, kas attiecas uz personas datiem, kura iegūta veicot darba pienākumus ir jāpatur konfidenciāla, izņemot ja šāda informācija tiek publicēta saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

6.6 Datori, kuros atrodas personas dati, gadījumā, kad tiek izmantoti ārpus Datu pārvaldītāja iekšēja datu pārraides tīkla, tiek aizsargāti veicot nepieciešamās darbības.

6.7 Uzņēmuma darbiniekiem tiek nodrošināta pieeja personas datiem tikai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams viņu pienākumu izpildei;

6.8 Uzņēmuma darbinieks vairs nav tiesīgs apstrādāt personas datus, ja viņš vairs nav uzņēmuma darbinieks vai Uzņēmuma vadītājs atsauc darbiniekam piešķirtās pilnvaras datu apstrādei;

6.9 Ja Uzņēmuma darbinieki ir konstatējuši personas datu drošības pārkāpumus, noziedzīgas darbības pazīmes, nefunkcionējošus datu aizsardzības pasākumus, darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot Uzņēmuma direktoram;

6.10 Apkopojot Datu aizsardzības riska faktorus, ietekmes pakāpi, bojājumus un pārkāpuma sekas, Datu pārvaldītājam ir jāpieņem lēmums par nepieciešamajiem pasākumiem, lai novērstu pārkāpumus un 72 stundu laikā jāinformē attiecīgās iestādes;

6.11 Tiek nodrošināta to telpu drošība, kurās tiek uzglabāti Personas dati (tikai autorizētām personām ir pieeja telpām, telpas ir slēgtas, aizsargātas ar signalizāciju, nepieejama neautorizētām personām).

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1 Visi Uzņēmuma darbinieki ir iepazīstināti ar šiem noteikumiem;

7.2 Uzņēmuma direktors ir atbildīgs par šo noteikumu izpildi Uzņēmuma darbībā.